Shaji Raj

Pulse reading,Panchakarma

No.13 ICC, 1st Avenue,6th street, Anna Nagar, Tamil Nadu

Punarjanis

Chennai- 600 101
India  India
Mon - Sun 9:00 AM-5:00 PM

Specializations

  • - Pulse reading
  • - Panchakarma

Education

  • - Madras University